Zásady ochrany osobných údajov

Na webovej stránke cryptoguide.sk používame súbory cookie, preto vám táto časť poskytuje podrobné informácie o tom, ako sa súbory cookie používajú a ako sa môžete rozhodnúť, či chcete súbory cookie ponechať alebo odstrániť.

Čo je to cookie?

Cookies are called

Súbory cookie sa nazývajú informačné položky, ktoré sa prenášajú z webovej stránky na pevný disk vášho počítača. Sú to malé informačné súbory, ktoré umožňujú webovým stránkam ukladať a opätovne sprístupňovať informácie o návykoch používateľa pri prehliadaní.

Súbory cookie používa väčšina webových lokalít, pretože sú jedným z mnohých nástrojov, ktoré pomáhajú prispôsobiť obsah webu potrebám používateľa. Súbory cookie umožňujú webovým stránkam poskytovať služby prispôsobené potrebám používateľov (napríklad zapamätaním si prihlasovacích údajov, uchovávaním nákupov v nákupnom košíku alebo zobrazovaním len špecifického obsahu, ktorý je pre používateľa relevantný).

Súbory cookie sa líšia: dočasné súbory cookie (alebo súbory cookie relácie) – odstránia sa po zatvorení prehliadača; trvalé súbory cookie – neodstránia sa a zostávajú, kým sa neodstránia aktívnym konaním alebo kým nevyprší ich platnosť.

Ako odstrániť súbor cookie?

Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookie. Súbory cookie môžete v prehliadači zakázať, ale majte na pamäti, že ak tak urobíte, môžete stratiť možnosť používať mnohé funkcie potrebné na to, aby webová lokalita fungovala rovnako. Ak potrebujete viac informácií o súboroch cookie, navštívte stránku www.aboutcookies.org, kde nájdete podrobné a nezávislé informácie o tom, ako zakázať súbory cookie prostredníctvom nastavení prehliadača a ako odstrániť súbory cookie, ktoré sú už vo vašom počítači. Ak chcete odstrániť súbory cookie z mobilného telefónu, musíte si prečítať návod na používanie telefónu.

Typy súborov cookie

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli starať o webové stránky a používať ich funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí webových stránok. Okrem týchto súborov cookie by ste nemohli mať k dispozícii požadované služby, napríklad online nakupovanie.

Súbory cookie zvyšujúce výkonnosť: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, kedy používatelia používajú konkrétnu webovú lokalitu, napríklad ktoré stránky sú najčastejšie navštevované a či návštevníci webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré by umožňovali identifikovať návštevníka webovej lokality. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sú všeobecné, a preto anonymné. Používajú sa len na zlepšenie výkonu webovej lokality.

Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú webovej lokalite zapamätať si vami zvolené veci (napríklad vaše meno, jazyk alebo región) a ponúkať rozšírené personalizované funkcie. Informácie zhromaždené týmito súbormi cookie môžu byť anonymné a nemôžu monitorovať vašu aktivitu pri prehliadaní iných webových stránok.

Cieľové alebo propagačné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré by vás mali zaujímať, a vašich záujmov. Používajú sa aj na zobrazenie určitých reklám na obmedzený počet krát a pomáhajú merať účinnosť kampane.

information items that are transferred from the website to your computer's hard drive. These are small information files that allow web sites to be saved and re-access information about user browsing habits.

Cookies are used by most web sites as they are one of the many tools that help to tailor web content to user needs. Cookies allow websites to provide services tailored to users' needs (for example, by remembering login data, keeping purchases in a shopping cart, or displaying only specific content that is relevant to the user).

Cookies are different: Temporary Cookies (or Session Cookies) – Removed when the browser is closed; permanent cookies – are not removed and remain until they are removed by active action or until their validity expires.

How to remove a cookie?
Most browsers are set to automatically accept cookies. You can disable cookies in your browser, but be aware that if you do so, you may lose the ability to use the many features necessary to make the website work as well. If you need more information about cookies, visit www.aboutcookies.org for detailed, independent information on how to disable cookies through your browser preferences and how to remove cookies that are already on your computer. To remove cookies from your mobile phone, you will need to read the phone's instruction manual.

Types of cookies
Necessary cookies: These cookies are essential for you to look after the website and use its features, such as access to secure website areas. In addition to these cookies, you would not be able to have your desired services, such as online shopping.

Performance enhancing cookies: These cookies collect information about when users are using a particular web site, such as which pages are visited most often, and whether visitors to web pages receive error messages. These cookies do not collect information that allows you to identify the site visitor. All information collected by these cookies is generic and therefore anonymous. It is used only to improve site performance.

Functional cookies: these cookies allow the website to remember your chosen things (such as your name, language, or region) and offer enhanced personalized features. The information collected by these cookies can be made anonymous, and they can not monitor your browsing activity on other websites.

Target or promotional cookies: These cookies are used to display advertisements that should be of interest to you and your interests. They are also used to see certain ads for a limited number of times and to help measure the effectiveness of your campaign.