Regulácia trhov s kryptoaktívami (MiCA)

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov

Európska únia v júni 2023 zaviedla nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), regulačný rámec určený na riadenie sektora kryptoaktív. Cieľom tohto prelomového nariadenia je riešiť výzvy a riziká spojené s odvetvím digitálnych aktív, ktoré doteraz zväčša fungovalo mimo hraníc tradičných finančných predpisov.

Zavedenie MiCA predstavuje významné úsilie EÚ o štandardizáciu pravidiel vo všetkých jej členských štátoch, čím sa zabezpečí bezpečnejší, transparentnejší a stabilnejší trh s kryptoaktívami. Zameraním sa na ochranu spotrebiteľa, integritu trhu a finančnú stabilitu MiCA dláždi cestu pre všeobecné prijatie kryptoaktív a zároveň podporuje inovácie a rast v rámci odvetvia. Vzhľadom na vývoj v oblasti digitálnych aktív predstavuje MiCA rozhodujúci krok vpred pri vytváraní komplexného právneho rámca, ktorý vyvažuje potreby spotrebiteľov, investorov a zainteresovaných strán v odvetví.

Regulácia trhov s kryptoaktívami (MiCA)

Kľúčové ciele a rozsah

  • Ochrana spotrebiteľov: MiCA má za cieľ chrániť investorov a spotrebiteľov vyžadovaním transparentného zverejňovania informácií a spravodlivých marketingových postupov, čím pomáha spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia o kryptoaktívach.
  • Celistvosť trhu: Cieľom nariadenia je zabrániť zneužívaniu trhu, manipulácii a podvodom na trhu s kryptoaktívami a vytvoriť bezpečnejšie a spoľahlivejšie investičné prostredie.
  • Finančná stabilita: Reguláciou významných činností v oblasti kryptoaktív má MiCA v úmysle zmierniť systémové riziká a zabezpečiť stabilitu finančného systému.
  • Inovácie a konkurencieschopnosť: MiCA pri regulácii podporuje aj inovácie, čím zabezpečuje, aby finančný sektor EÚ zostal konkurencieschopný a inovatívny a zodpovedne prijímal technologický pokrok.

Hlavné ustanovenia

  • Transparentnosť a zverejňovanie informácií: Emitenti kryptoaktív musia zverejniť bielu knihu s podrobnými informáciami o projekte, rizikách a ďalších dôležitých informáciách. Tento dokument musia schváliť príslušné orgány.
  • Autorizácia a dohľad: Poskytovatelia služieb v oblasti kryptografických aktív (CASP) vrátane búrz, poskytovateľov peňaženiek a ďalších musia získať povolenie od príslušných vnútroštátnych orgánov na pôsobenie v EÚ. Budú podliehať priebežnému dohľadu.
  • Metódy na ochranu spotrebiteľa: MiCA obsahuje osobitné ustanovenia na ochranu spotrebiteľa, ako sú jasné upozornenia na riziká, zákaz zavádzajúcich praktík a pravidlá riadenia a konfliktu záujmov.
  • Prevádzková odolnosť: Subjekty musia preukázať prevádzkovú odolnosť voči širokému spektru rizík vrátane kybernetických hrozieb, aby zabezpečili kontinuitu a integritu svojich služieb.

Vplyv a dôsledky

  • Pre trh s kryptomenami: MiCA pravdepodobne povedie k zvýšeniu nákladov na dodržiavanie predpisov pre kryptografické podniky, ale zároveň poskytne jasnejšie regulačné prostredie, ktoré by mohlo zvýšiť dôveru spotrebiteľov a uľahčiť širšie prijatie kryptoaktív.
  • Globálne dôsledky: Ako jeden z prvých komplexných regulačných rámcov pre kryptoaktíva by MiCA mohol slúžiť ako vzor pre iné jurisdikcie a potenciálne ovplyvniť globálne štandardy pre kryptoreguláciu.

Výhody a nevýhody MiCA

Výhody MiCaNevýhody MiCa
Právna istotaTvrdé pravidlá, ktoré treba splniť
Pravidlá prispôsobené na mieru kryptoPokuty za to, že sa pomýlite
Dôveryhodnosť pre obozretných zákazníkovKapity na USD stablecoiny
Jedna licencia na pôsobenie v celom blokuNFT sú šedou zónou
Prilákať investície TradFiNie je jasné, ako bude fungovať vymáhanie v zahraničí

Kryptoaktíva, na ktoré sa nevzťahuje MiCAR

Decentralizované financie

Decentralizované financie (DeFi) predstavujú zmenu paradigmy vo finančnom sektore, ktorý ponúka služby od poskytovania úverov až po obchodovanie s aktívami bez centralizovaných sprostredkovateľov. Napriek svojmu revolučnému potenciálu predstavuje inherentná decentralizácia DeFi jedinečné regulačné výzvy, ktoré často unikajú tradičným regulačným rámcom, ako je MiCA. Absencia centrálneho vydávajúceho orgánu znamená, že niektoré protokoly a aktíva DeFi nemajú jasný regulačný dohľad, ktorý predpokladá MiCA, a pohybujú sa vo vodách, ktoré ešte len budú zmapované komplexnými nariadeniami EÚ.

Nezávratné žetóny

Nezámenné tokeny (NFT), digitálne aktíva predstavujúce vlastníctvo alebo dôkaz pravosti jedinečných predmetov, sú ďalším príkladom zložitosti regulácie kryptografických technológií. Vzhľadom na ich jedinečnosť a širokú škálu aktív, ktoré predstavujú, od digitálneho umenia až po práva na reálne aktíva, sa NFT nachádzajú v regulačnej šedej zóne. Súčasný rámec MiCAR sa primárne zaoberá zameniteľnými, zameniteľnými aktívami, pričom NFT ponecháva v hraničnom priestore, kde sú usmernenia na ochranu spotrebiteľa a integritu trhu menej definované.

Kryptografické meny podľa existujúcich predpisov

Doplnkovo, kryptomeny, ktoré sú už regulované podľa existujúcich finančných zákonov a uznané ako cenné papiere, deriváty alebo iné finančné nástroje, zostávajú mimo špecifickej pôsobnosti MiCAR. Tieto aktíva sa naďalej riadia už existujúcimi regulačnými rámcami, ktoré môžu, ale nemusia plne riešiť nové riziká a príležitosti, ktoré prináša digitálny vek.

Klasifikácie a požiadavky na kryptoaktíva

Ostatné kryptoaktíva – hlava II:

MiCAR zavádza základný protokol pre kryptoaktíva, ktoré sa nekvalifikujú ako tokeny viazané na aktíva (ART) alebo tokeny elektronických peňazí (EMT). Emitenti takýchto aktív sú povinní dodržiavať komplexný režim oznamovania, čím sa zabezpečí transparentnosť a zodpovednosť. Kľúčovou z týchto požiadaviek je povinnosť vypracovať, oznámiť a zverejniť bielu knihu o kryptoaktívach (CA-WP), v ktorej je dôkladne popísaný obsah aj forma, ako stanovuje MiCAR. Tento základný dokument spolu s prísnymi usmerneniami pre marketingovú komunikáciu sa musí predložiť príslušnému orgánu, čím sa zdôrazňuje zodpovednosť emitenta za pravdivosť poskytnutých informácií. Z týchto ustanovení sú vyňaté ponuky určené menej ako 150 osobám v jednom členskom štáte alebo ponuky, ktorých celková hodnota nepresahuje 1 milión EUR za 12 mesiacov, čo ponúka určitú flexibilitu pre operácie menšieho rozsahu.

Akciové žetóny (ART) – hlava III:

Vydávanie a verejná ponuka ART podliehajú prísnejším predpisom, ktoré odrážajú ich potenciálny vplyv na finančnú stabilitu a dôveru spotrebiteľov. Okrem povinností CA-WP si subjekty, ktoré realizujú ponuku ART alebo sa snažia o prijatie na obchodovanie, musia zabezpečiť povolenie, ktoré sa opiera o prísne kritériá vhodnosti a správnosti. Úverové inštitúcie CRR sú síce od tohto povolenia na vydávanie ART oslobodené, ale musia to príslušným orgánom oznámiť v dostatočnom predstihu. Emitenti ART sú ďalej viazaní požiadavkami na vlastné zdroje, mandátmi na zloženie rezerv aktív a politikami úschovy, čím sa zabezpečuje spoľahlivý rámec na zmierňovanie rizík. Dôležité je, že od ART sa vyžaduje aj vypracovanie plánov na obnovu a prevádzkové umorovanie, čím sa zvyšuje odolnosť voči prevádzkovým poruchám. ART, ktoré buď zostávajú pod hranicou piatich miliónov eur počas 12 mesiacov, alebo sú zamerané výlučne na kvalifikovaných investorov, majú výnimky z týchto prísnych požiadaviek.

Elektronické peňažné tokeny (EMT) – Hlava IV:

Pre EMT MiCA vytyčuje osobitnú regulačnú cestu zosúladenú s existujúcimi rámcami pre elektronické peniaze. Vydavatelia musia získať povolenie buď ako úverové inštitúcie CRR, alebo ako inštitúcie elektronických peňazí, s jasným zákazom poskytovania úrokov na EMT. Vydávanie a splatnosť EMT sa riadi smernicami MiCA, ktoré vyžadujú oddelenie najmenej 30 % prijatých finančných prostriedkov a investovanie zvyšku do bezpečných, likvidných finančných nástrojov. Podobne ako emitenti ART, aj emitenti EMT sú povinní vypracovať plány na vymáhanie a splatenie, čím sa zabezpečí kontinuita prevádzky a ochrana spotrebiteľa.

Kryptografické služby – hlava V:

Ústredným prvkom architektúry MiCA je harmonizácia štandardov obozretného podnikania a obchodného správania u všetkých poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív (CAS-Providers), ktoré zahŕňajú širokú škálu služieb od obchodných platforiem po úschovu, výmenu a poradenské služby. Tento jednotný rámec zabezpečuje, aby všetci účastníci trhu dodržiavali konzistentné a vysokokvalitné štandardy, čím sa podporuje bezpečný, transparentný a dynamický ekosystém kryptoaktív.

MiCA sa bude uplatňovať od 30. decembra 2024 s výnimkou hláv III a IV, ktoré sa budú uplatňovať od 30. júna 2024.

Záver

Zavedenie jednotného právneho rámca pre kryptoaktíva MiCA predstavuje transformačnú fázu pre trh s digitálnymi aktívami v EÚ, ktorá umožní firmám bezproblémovo ponúkať a poskytovať služby v oblasti kryptoaktív vo všetkých členských štátoch. Subjekty, ktoré predtým pôsobili v neregulovanom prostredí, sa teraz musia orientovať v licenčných postupoch a prijať prevádzkové postupy v súlade s predpismi. Medzitým už regulované subjekty môžu obísť náročný proces udeľovania licencií, hoci musia zdokonaliť svoje systémy tak, aby boli v súlade so špecifickými požiadavkami MiCA na kryptoaktíva. Tento regulačný vývoj podčiarkuje zásadný posun smerom k štandardizovanému dohľadu, ktorý sľubuje zvýšenú integritu trhu a ochranu spotrebiteľov v celom európskom kryptografickom prostredí.

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov